Khung chương trình học tin học theo thông tư 03

1. chương trình tin học 03 có 06 module

2. Thi có 2 phần 
- phần 1: thi trắc nghiệm
- phần 2: thi thực hành

Tin liên quan