Lớp học cơ sở dữ liệu 4.0

1. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là gì?

2. Big data là gì?

3. CSDL 4.0 là gì?

4. Ứng dụng CSDL 4.0 vào cuộc sống.

Tin liên quan