Khai giảng lớp thăng hạng giáo viên THCS hạng 2 tại sài đồng long biên

Chương trình lớp bồi dưỡng gồm có 10 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 3 chuyên đề ) sau đây:

I.1 Chuyên đề 1: Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước.

I.2 Chuyên đề 2: Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo.

I.3 Chuyên đề 3: Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề) sau đây:

II.1 Chuyên đề 4: Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong trường THPT.

II.2 Chuyên đề 5: Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THPT.

II.3 Chuyên đề 6: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II.

II.4 Chuyên đề 7: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT.

 II.5 Chuyên đề 8: Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT.

II.6 Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THPT.

II.7 Chuyên đề 10: Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THPT.

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Tin liên quan